اسکلت انسان

سازگاری با آب، هوا و محیط تنوع و اختلاف فیزیکی مشهود در انسانها نتیجه سازگاری اجداد آنها با منطقه جغرافیاییدر دوران ماقبل تاریخ می باشد. ویژگیهای فیزیکی مختلف انسانها حکایت کننده آب، هوای گوناگون و نیز شرایط زیست محیطی بوده که طی میلیونها سال اثرات بسیار زیادی بر تغییرات جسمی انسانها داشته است.اهالی آفریقا، ساکنان جنوب هند، اهالی اقیانوسیه و سیاهپوستان ججزایر ملانزی دارای پوست بسیار تیره می باشند.

دیدگاه های مرتبط با "اسکلت انسان"

0 دیدگاه