پیدایش انسان در آفریقا

قرن هاست که بشر قدرت تخیل خود را بکار گرفته تا بتواند تعیین کند مبداء پیدایش و مکانی که انسان از آن منشاء گرفته از کدام نقطه بوده . پژوهش های علمی دانشمندان باستان شناس ، فسیل شناس ، دیرینه شناس وانسان شناس و نیز بکار گیری ابزار و تکنولوژی جدید در چند دهه اخیر بر اساس موازین واحدی صورت گرفته، این فرض را به طور فزاینده ای قوت بخشیده است که زادگاه افسانه ای انسان ممکن است مکانی در قاره آفریقا و احتمالا در جنوب صحرای بزرگ بوده است. آفریقای امروز ماوای سنتهای فرهنگی گوناگون، از جوامع ساده مبتنی بر شکار گرفته تا تمدنهاییشرفته شهرنشینی است که خود ناشی از برهمکنشی بین این سنن در هزاره های متمادی و استفاده گزینشی از ظرفیت محیطهای گونانگون می باشد.در حقیقت محیطی که انسان در آن می زیسته قوی ترین اثر را از نظر جسمی و ذهنی بر زندگی او داشته است و به همان گونه که در مورد سایر مخلوقات نیز چنین است. به طور خلاصه آب و هوا به همراه نوع پوشش گیاهی و جانوران. دسترسی به آبهی سطحی و بالاخره معادن نیز از لحاظ اقتصادی نه تنها زندگی روزمره انسان و گیاهان را شکل می دهد بلکه اثرات بسیار زیادی بر تکامل زیستی وی دارد. جانوران و گیاهان از طریق انتخاب طبیعی و تنازع به زندگی در یک محیط خاص تطبیق یافته اند و برخی جانداران وقادر شدند خود را با چند محیط مختلف تطبیق دهند و از طرفی تغییر یافتن محیط زیست در کره مین باعث گردید تا در ساختمان جسمی و ذهنی بعضی از موجودات روی زمین نیز تحول شگرفی حاصل گردد.

دیدگاه های مرتبط با "پیدایش انسان"

0 دیدگاه