موزه برادران امیدوار

موزه برادران امیدوار، نخستين موزه جهانگردی و پژوهشی است که پس از پيیروزی انقالب اسالمی با تلاش و عالقه مندی مسئوالن محترم سازمان ميیراث فرهنگی در هفته جهانگردی، روز پنجم مهرماه سال 1382 ، با حضور وزیر محترم اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و نيیز جمعی از فرهنگ دوستان افتتاح شده است. بنای اصلی این ساختمان زیبا دوران احمدشاه قاجار ساخته شده و به عنوان کالسکه خانه سلطنتی برای استفاده سورچی ها به کارمی رفته است. در سال 1381 تعميیرات و بازسازی این ساختمان به وسيلة سازمان ميیراث فرهنگی، به منظور ایجاد این موزه انجام گرفته است. فهرستی از اشیائ موزه 1-آلات و ادوات شکار انسان های بومی، اسکيیمو، آمازون ، افریقا و... 2- ظروف سفاليین از فرهنگ اینکا و... 3- حيیوانات، پرندگان و حشرات تاکسيدرمی شده 4- آلات موسيیقی قبایل بدوی جهان 5- سنگواره ها، فسيیل ها ، مرجان ها و فسيیل جانوران دریایی متعلق به ميیليیون ها سال پيش 6- موزه شامل عکس هایی از تمدن های مختلف است.

آدرس موزه :

تهران - خیابان ولی عصر - زعفرانیه - خیابان شهید فلاحی نژاد- مجموعه فرهنگی تاریخی سعد آباد

تلفن:(+9821) 22820319


موزه

موزه برادران امیدوار. تهران - خیابان ولی عصر - زعفرانیه - خیابان شهید فلاحی نژاد- مجموعه فرهنگی تاریخی سعد آباد

دیدگاه های مرتبط با "موزه"

0 دیدگاه