سفرنامه

این سفرنامه خلاصه ی است از ده سال تلاش برادران امیدوار در جهت شناخت ناشناخته ها.

سفرنامه گویای تجربیات و فعالیت های پژوهشی این دو برادر در بین گروه هایی از عقب مانده ترین انسان های قبایل پنج قاره جهان می باشد.

در سفر تحقیقی دیگری، این برادران اولین افراد آسیایی بودند که به اتفاق گروه علمی کشور شیلی به ششمین قاره سرسخت جهان در سال 1966، قطب جنوب رسفر کرده و زندگی در آنجا را نیز تجربه کردند.


کتاب

چاپ های مختلف

سفرنامه برادران امیدوار شامل 776 صفحه و پنج بار تجدید چاپ شده است.

چاپ اول سال 1334 10000 نسخه

چاپ دوم سال 1349 6000 نسخه

چاپ سوم سال 1371 6500 نسخه

چاپ چهارم سال 1380 5500 نسخه

چاپ پنجم سال 1387 5200 نسخهآخرین چاپ توسط نشر جمهوری چاپ دهم کتاب بوده که به چاپ رسیده است.


این سفرنامه در کشور مکزیک توسط انتشارات Renacimieto چاپ گردیده و در کلیه کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی در دسترس می باشد.

و خوشبختانه کتاب به زبان انگلیسی چاپ شده و به زودی ترجمه فرانسوی آن هم به اتمام خواهد رسید.جهت سفارش کتاب از طریق همین سایت میتوانید لینک زیر را دنبال کنید.


سفارش کتاب


دیدگاه های مرتبط با "سفرنامه برادران امیدوار"

0 دیدگاه